Cílem projektu byla osvětově informační kampaň v otázkách životního prostředí, kvality ovzduší a předcházení vzniku dopadů na prostředí, ve kterém žijeme prostřednictvím environmentálně zodpovědného chování a jednání. K tomuto cíli bylo použito tématu čisté mobility, jakožto preventivního nástroje předcházení vzniku emisí a současně nástroje udržitelného rozvoje společnosti.

 

V rámci kampaně byla iniciována plošná osvětová činnost prostřednictvím krátkých osvětových spotů. Spoty byly zaměřeny dle specifické potřeby a možností města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. Jednotlivé spoty jsou rovněž součástí stránek v sekci Oblasti čisté mobility. Spoty zábavnou formou informují o možnostech zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí v Hradci Králové vlastním přičiněním v souladu s názvem projektu „ENVI přístup je IN“.

 

Za využití kontaktní osvětové činnosti byla uspořádána série workshopů, prostřednictvím které byly předávány další informace o čisté mobilitě. Prohloubení ekologicky šetrného smýšlení obyvatel Hradce Králové bylo podpořeno reklamními a upomínkovými předměty.

 

Pozitivní změnou v rámci výše uvedených výsledků projektu byl kontakt statisíců oslovených občanů s problematikou životního prostředí, ať už prostřednictvím televizorů v hromadné dopravě, microsite či organizovaných workshopů. Zainteresovaný okruh oslovených občanů byl přímo vtažen do tématu pomocí edukativní soutěže.

Výsledkem projektu jsou:

 

  • zvýšené environmentální povědomí spolu s představení možností zodpovědného chování zábavnou formou prostřednictvím soutěže,
  • zvýšený počet obyvatel, pro které bude termín čistá mobilita známý a srozumitelný,
  • vyšší informovanost veřejnosti o opatřeních, které jsou tématem čisté mobility, jakou jsou cyklodoprava, bikesharing, carsharing, elektromobilita aj.,
  • zvýšený počet obyvatel, kteří jsou ochotni uplatňovat v životě ENVI přístup, aby zlepšili prostředí, ve kterém žijí nebo budou žít další generace,
  • zapojení místních organizací do prezentace témat čisté mobility s možností pozitivního představení plánů rozvoje dopravy a udržitelné mobility ve městě Hradec Králové.

1) Shrnutí aktuálního stavu informovanosti veřejnosti ve městě Hradec Králové

 

Shrnutí popisuje jednotlivé komunikační kanály v daném městě. Shrnutí zahrnuje zdroje informací, které jsou prostřednictvím jednotlivých kanálů vysílány. V rámci ucelenosti rešerše byla provedena analýza slabých a silných míst komunikace a edukace v oblasti životního prostředí v daném městě. Závěrem bylo provedeno celkové zhodnocení a doporučení vhodných komunikačních kanálů za účelem efektivní informovanosti veřejnosti o problematice životního prostředí.

 

SHRNUTÍ AKTUÁLNÍHO STAVU V PDF ke stažení ZDE

 

2) Osvětové spoty

 

Každý spot znázorňoval téma či opatření, kterým se snižuje zátěž na životní prostředí. Spotů je celkem 6. Spoty byly promítány v televizorech městské hromadné dopravy. Dále byly poskytnuty stakeholderům projektu k dalšímu využití. Jednotlivé spoty jsou součástí stránek v sekci Oblasti čisté mobility.

 

3) Kvízové otázky a odpovědi

 

Kvízové otázky a odpovědi byly komunikovány v rámci workshopů, neoboard sítě, dále jsou součástí spotů a současně můžete soutěžit i zde.

Dále si můžete i teď vytisknout a vystřihnout vytvořené pexeso, s kterým se dozvíte řadu zajímavostí z oblasti čisté mobility.

 

PEXESO ke stažení ZDE

 

4) Osvětové spoty

 

Vytvořený microsite obsahuje: základní informace o projektu, informace o životním prostředí, vytvořené spoty, informace o připravovaných workshopech a dále veškerou fotodokumentaci z uskutečněných workshopů.

 

5) Spolupráce a sjednání komunikačního kanálu prostřednictvím veřejného stakeholdera

 

 V rámci zatraktivnění projektu bylo nezbytné oslovit místní samosprávu a to jak obecní, tak krajskou za účelem vyšší propagace a významnosti projektu.

 

Jednání se zástupci města Hradec Králové, týkající se možné participace na projektu však nevedla k žádným konkrétním závěrům a spolupráci. Z městských organizací byl osloven Dopravní podnik města Hradec Králové a.s., kde se na základě vzájemné součinnosti podařilo získat podklady pro tvorbu spotu podporující vyšší využití MHD. Dále se podařilo dojednat příslib spolupráce na workshopech, které se také v součinnost povedlo zrealizovat a to ve dnech: 23. a 24. 2. 2017, 23. 3. 2017 v Obchodním centru Atrium. Z této spolupráce vzešla řada mediálních výstupů.

 

Proběhl i pokus o navázání spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, avšak zde nebyl projeven konkrétní zájem o spolupráci. V rámci tohoto jednání se však podařilo identifikovat problémy a některé podněty k problematice čisté mobility v rámci kraje.

 

Oslovena byla společnost Smart CITY point a AutoINtechnology, ohledně možnosti zapůjčení elektromobilu na workshop a jejich účasti na nich. Po proběhnutém jednání však nebyl projeven zájem o další spolupráci. Rovněž se uskutečnila jednání se zástupci iniciativy Systematica s.r.o., kde se podařilo dojednat zapůjčení studie a fotografií pro tvorbu spotu týkajícího se využití biketowers v Hradci Králové. Také byla oslovena školská zařízení s cílem dohodnout prezentaci vytvořených spotů. V rámci této aktivity se podařila projekce spotu ve vybraných 40 školských zařízeních v období od 15. 4. 2017 do 31. 5. 2017, kdy se promítaly všechny vytvořené spoty ve školských zařízení v městě Hradec Králové, ale i v rámci celého kraje.

 

Workshopy, které se konaly ve dnech 28. – 30. 11. 2016 se uskutečnily v areálu Univerzity Hradec Králové. I přesto, že se Univerzita Hradec Králové sama osobě jako organizace nezapojila do edukace čisté mobility, i jí však je nutné částečně zařadit mezi stakeholdery, jelikož zajistila odpovídající prostory pro realizaci workshopů.

 

6) Reklamní a dárkové předměty projektu

 

Tyto předměty vedle propagace projektu rovněž sloužili jako věcné dary kvízové soutěže. Vizualizace předmětů je zde ke stažení:

 

PREZENTACE REKLAMNÍCH A DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KE STAŽENÍ ZDE

 

7) Fotodokumentace realizace série workshopů

 

V rámci všech workshopů byla zhotovena fotodokumentace. Jednotlivé fotografie jsou k dispozici  ZDE. Dále jsou fotky také umístěny na facebookovém profilu projektu. Samostatná prezentace je ke stažení pod odkazem níže.

 

PREZENTACE FOTOGRAFIÍ Z PROBĚHLÝCH AKCÍ KE STAŽENÍ ZDE

 

8) Stánek, banner (povinná publicita), leták, maskot, fotokoutek, oblečení pro promotéry

 

Pro realizaci série workshopů byl vyroben promostánek. Ke stánku byly k  dispozici bannery (roll-upy)  a plachty. Na stánku byly vyhotoveny letáky.  Na stánku bylo připraveno promo v podobě fotokoutku s tématikou environmentální prevence. Promotéři měli na stánku trika s grafikou ekomob, pokud to umožňovalo počasí. Stánek byl dozdoben nafukovacími balónkami s příslušnou grafikou. Dále byl  na stánku LCD televizor, na kterém byly v opakované smyčce promítány jednotlivé spoty. Projekce dále byla podpořena třemi tablety, které využívali promotéři pro kvízové otázky a anketu.

 

PREZENTACE VÝSTUPŮ ZDE

 

9) Vyhodnocení jednotlivých výstupů projektu a dosažení cíle projektu – zlepšení povědomí a znalosti v oblasti životního prostření

 

Celkem bylo projektem osloveno a informováno 417.914 osob v následujícím rozdělení:

 

Projekce oslovených osob prostřednictvím BUSTV     393.871 informovaných osob

Microsite (sledovanost)     1.717 informovaných osob

Workshopy (počet dotazníků)     231 informovaných osob

Youtube (počet shlédnutí)     265 informovaných osob

Neocard     2.000 informovaných osob

Projekce spotů ve školách     19.830 informovaných osob

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ KE STAŽENÍ ZDE

 

V rámci provedeného dotazníkového šetření provedeného v rámci konání jednotlivých workshopů, lze formulovat tyto závěry: šetření se zúčastnilo 51 % žen a 49 % mužů, podle věkových kategorií byla skupina 11 – 17 let zastoupena 13 %, kategorie 18 – 26 let 38 %, kategorie 27 – 50 let 28 % a kategorie více než 51 let 21 %. Podle uvedeného bydliště pocházelo 50 % osob z Hradce Králové, 9 % osob z Pardubic, 22 % osob z jiného sídla v Královéhradeckém kraji a 19 % osob bylo z jiného místa v ČR. Podle stavu bylo 29 % osob pracujících, 48 % osob studenty, 5 % osob na mateřské nebo rodičovské dovolené, 14 % osob v důchodu a 4 % osob uvedlo stav jiný. Vysoký podíl zastoupení studentů byl ovlivněn provedením workshopů v rámci Univerzity Hradec Králové.

 

Z výše uvedených dotazů vyplynuly následující závěry: 96 % respondentů z celkového počtu se zajímá o prostředí, ve kterém žije; až 76 % obyvatel má zájem se dozvědět o možnostech zlepšení kvality životního prostředí v Hradci Králové (nižší údaj oproti šetření provedeném v roce 2015 (90 %) je způsoben obecným nezájmem mladší generace o sebevzdělávání, která podle výsledků nového šetření dominuje). Komplexní téma čisté mobility bylo po kampani uznáno za známé cca 78 % respondentům. Zde je možné konstatovat zjevný dopad kampaně oproti šetření před projektem, kde údaj byl pouze 23 %. Z těchto znalých obyvatel si pod termínem čistá mobilita nejvíce představuje cyklistiku (27 %), MHD (27 %) a chůzi (18 %) viz obrázek níže. Za komentář rovněž stojí 14% podíl u elektromobility, která v podmínkách Hradce Králové byla uváděna v z větší částí u elektrobusů než u elektroaut. Dále 95 % z celkových respondentů se domnívá, že je nutné se chovat odpovědně vůči životnímu prostředí. Také 89 % dotazovaných má zájem změnit své návyky, aby žili v lepším prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

ekomob čistá mobilita © 2016