Je všeobecně rozšířeno, že životní prostředí zejména v oblasti ovzduší dlouhodobě nevykazuje v České republice hodnoty předepsané národní či evropskou legislativou. Z toho důvodu je či by mělo být snahou každé entity žít tak, aby příspěvky znečištění jeho vlastní činnosti byly vůči ovzduší minimální. Za tímto účelem byl podpořen projekt „ENVI přístup je IN“, který hravou formou informuje občany o alternativních možnostech dopravy ve městě a v kraji. Právě doprava je jedním ze zásadních činitelů znečištění, která má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Národní úroveň

 

Ústředním dokumentem v oblasti čisté mobility je aktuálně „Národní akční plán čisté mobility“.

 

Dokument byl vypracovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva pro životní prostředí schválený na jednání vlády ČR dne 20. 11. 2015.

 

Odkaz ke stažení ZDE

 

Souvisejícím dokumentem je Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR. Tato strategie je zastřešujícím koncepčním dokumentem, který shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Strategie byla schválena dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 979 a je podkladem pro financování opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních programů

 

Odkaz ke stažení ZDE

KRAJSKÁ úroveň

 

Na krajské úrovni existuje komplexní dokument „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020". Zde je zcela žádoucí uvést globální cíle koncepce uvedené v kapitole 3.2, kterými jsou „Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům Královéhradeckého kraje“ a „Zvýšit kvalitu životního prostředí. Tyto cíle s projektem velmi souvisí a jsou dále rozpracovány do strategických oblastí, kterými jsou Environmentální prostředí a Dopravní dostupnost a mobilita.

 

Odkaz ke stažení ZDE

 

Pro doplnění koncepčních dokumentů z oblasti čisté mobility lze uvést dokument z oblasti ekologické výchovy, kterým je koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji z roku 2004. Od této doby nebyla provedena aktualizace tohoto dokumentu, pouze je aktuálně k dispozici Akční plán pro období 2013 – 2015.

 

Odkaz ke stažení ZDE

OBECNÍ úroveň

 

V rámci městských strategických dokumentů lze citovat spojitosti s koncepcí „Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030“.

Zde je popsána vize města, která je zcela v souladu s projektem, a která zní:

 

  • „Město zdravé a čisté, s dostatkem veřejné zeleně, rozvíjející se v souladu s principy udržitelného rozvoje a respektující principy vyváženosti environmentálních, sociálních a ekonomických hledisek, principy bezpečnosti obyvatel a území, se zavedeným systémem péče o životní prostředí, chránící přírodu a krajinu, respektující svou kapacitu a limity území a vytvářející dobré životní prostředí pro své občany,
  • město s kvalitní, fungující a hospodárnou technickou infrastrukturou šetrnou k životnímu prostředí a nenarušující vzhled města, se zajištěnými podmínkami pro optimální rozvoj zásobování energiemi,
  • napojení města na regionální a nadregionální dopravní sítě,
  • město s vyváženým funkčním dopravním systémem šetrným k životnímu prostředí svýznamnou rolí veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy, usměrněnou automobilovou dopravou a kvalitním železničním a dálničním napojením na okolní regiony i svět.

 

Město Hradec Králové si je velmi dobře vědomo principu spojených nádob, jež jednoznačně neumožňuje řešit životní prostředí ve městě izolovaně, ale naopak v součinnosti s oblastí řešení dopravy. Z toho důvodu jsou ve strategickém plánu velmi dobře rozpracovány cíle, které s čistou mobilitou přímo souvisí. Jedná se zejména o následující cíle: napojení města na regionální a nadregionální dopravní sítě, rozvoj (městské) hromadné dopravy a její regionální integrace, rozvoj cyklistické dopravy včetně rekreačních funkcí, podpora pěší dopravy, doprava v klidu (parkovací domy a parkoviště) a eliminace negativních vlivů dopravy. Z výčtu je dále patrné, že vedení města kromě využívání alternativních zdrojů pohonu vozidel cílí na všechny směry rozvoje, kterým si město Hradec Králové udrží či ještě zvýší kvalitu života ve městě, díky které každoročně vítězí v celorepublikovém srovnání (město je trvale vyhodnocované jako město, kde se nejlépe žije).

 

Odkaz ke stažení ZDE

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

ekomob čistá mobilita © 2016